Privacyverklaring Cesartherapie Animee

Cesartherapie Animee, gevestigd aan Baan 33, 8256BD te Biddinghuizen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.cesartherapieanimee.nl
Baan 33, 8256BD Biddinghuizen
06-57371561
info@cesartherapieanimee.nl

Yvonne A.L.J. Jongen functioneert als functionaris gegevensbescherming.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Oefentherapie Zeewolde verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adres/contact gegevens
– Naam huisarts/andere zorgverleners

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Oefentherapie Zeewolde verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– Gezondheidsgegevens
– Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Cesartherapie Animee verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Het verwerken van persoonsgegevens die wettelijk verplicht zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming
Cesartherapie Animee neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Oefentherapie Zeewolde) tussen zit.

Oefentherapie Zeewolde gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
– Winmens voor de patiëntendossiers en declaraties naar de zorgverzekeraars.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Cesartherapie Animee bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Cesartherapie Animee deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Cesartherapie Animee blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast worden uw persoonsgegevens verstrekt aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

– Winmens voor de patiëntendossiers en declaraties naar de zorgverzekeraars.
– Qualizorg voor het versturen van de tevredenheidsenquête aan het einde van een behandelepisode.
– Zorgmail voor de beveiligde verzending van verslagen naar artsen of andere zorgverleners.
– Nivel voor geanonimiseerd onderzoek naar Oefentherapeutische behandelingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Cesartherapie Animee en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@cesarhterapieanimee.nl of telefonische via 06-57371561.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Cesartherapie Animee wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende pagina: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Cesartherapie Animee neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@oefentherapiezeewolde.nl of telefonisch via 036-5226699.